Zhan Yan
Zhan  Yan
Born  in  1984,  Huangshi,  Hubei  Province
2010-2013  Guangzhou  Academy  of  Fine  Arts,  Master
2005-2010  Guangzhou  Academy  of  Fine  Arts,  Bachelor
Now  Working  and  living  in  Guangzhou


Solo  Exhibition

2017  Handmade  Hyper  Reality-Zhan  Yan  hiart  space  Shanghai